WARUNKI HANDLOWE

PHARMACOPEA CZ s.r.o.

z siedzibą w: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praga 1

Number identyfikacyjny:  03177084

dotyczące sprzedaży towaru za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.superionherbs.cz

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej „warunki handlowe”) osoby prawnej PHARMACOPEA CZ s.r.o.,Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praga 1, numer identyfikacyjny: 03177084 (zwanej dalej „sprzedawca”) regulują wzajemne prawa i obowiązki stron umowy wynikające z umowy sprzedaży lub na jej podstawie (zwaną dalej „umowa sprzedaży”) zawartą pomiędzy sprzedawcą i inną osobą fizyczną lub prawną (zwaną dalej „kupujący”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy. Sklep internetowy obsługiwany jest przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.superionherbs.cz za pośrednictwem interfejsu sieciowego (zwanego dalej „interfejs sieciowy sklepu”).

1.2.      Warunki handlowe także regulują prawa i obowiązki stron umowy podczas używania witryny internetowej sprzedawcy umieszczonej pod adresem www.superionherbs.cz (zwanej dalej „witryna internetowa”) i inne powiązane stosunki prawne. Warunki handlowe nie mają zastosowania w przypadkach, kiedy osoba, która zamierza kupić towary od sprzedawcy, podczas zamawiania towaru działa w ramach swojej działalności gospodarczej.

1.3.      Postanowienia stanowiące odstępstwo od warunków handlowych mogą być przedmiotem negocjacji w umowie sprzedaży. Postanowienia stanowiące odstępstwo w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

1.4.      Postanowienia warunków handlowych są integralną częścią umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży oraz warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku czeskim.

1.5.      Treść warunków handlowych może zostać zmieniona albo uzupełniona przez sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie narusza praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej treści warunków handlowych.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1.      Na podstawie rejestracji nabywcy dokonanej w witrynie internetowej może kupujący mieć dostęp do swego interfejsu użytkownika. Z swego interfejsu użytkownika kupujący może dokonywać zamówień towaru (zwanego dalej „konto użytkownika”). W przypadku, że interfejs sieciowy oferuje taką możliwość, może kupujący dokonywać zamówień towaru również bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu sieciowego sklepu.

2.2.      Podczas rejestracji w witrynie internetowej i dokonywania zamówienia towaru jest kupujący zobowiązany do podawania poprawnych i prawdziwych danych. Kupujący jest zobowiązany do dokonywania aktualizacji danych podanych na koncie użytkownika po każdej ich zmianie. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika i podczas dokonywania zamówienia towaru są uznawane przez sprzedawcę za poprawne.

2.3.      Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony przez nazwę użytkownika i hasło. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do informacji niezbędnych do dostępu do swego konta użytkownika i przyjmuje do świadomości, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie niniejszego obowiązku przez kupującego.

2.4.      Kupujący nie jest upoważniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.

2.5.      Sprzedawca może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta z swego konta użytkownika przez okres dłuższy niż 2 lata albo w przypadku, gdy kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy sprzedaży (w tym warunki handlowe).

2.6.      Kupujący przyjmuje do świadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedawcy albo niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.      Interfejs internetowy sklepu zawiera listę towarów oferowanych przez sprzedawcę do sprzedaży, włącznie z podaniem cen poszczególnych oferowanych towarów. Cena oferowanych towarów podana jest włącznie z podatkiem VAT i wszystkich towarzyszących opłat. Oferta sprzedaży towarów i ceny danego towaru zachowują ważność tak długo, dopóki są wyświetlane w interfejsie sieciowym sklepu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedawcę umowy sprzedaży na indywidualnie negocjowanych warunkach. Wszystkie oferty sprzedaży towarów umieszczone w interfejsie sieciowym sklepu są niewiążące i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży odnośnie tych towarów.

3.2.      Interfejs sieciowy sklepu zawiera także informacje dotyczące kosztów w związku z pakowaniem i dostawą towarów. Informacje dotyczące kosztów w związku z pakowaniem i dostawą towarów podane w interfejsie sieciowym sklepu obowiązują jedynie, jeśli towary dostarczane są na terenie Republiki Czeskiej.

3.3.      W celu zamówienia towarów kupujący wypełni formularz zamówienia w interfejsie sieciowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności dane dotyczące:

– zamawianych towarów (zamawiane towary kupujący „włoży” do koszyka elektronicznego interfejsu sieciowego sklepu).

– sposobu zapłaty ceny sprzedaży towarów, dane dotyczące wymaganego sposobu dostawy zamówionych towarów oraz

– dane dotyczące kosztów w związku z dostawą towarów (zwanych dalej „zamówienie”).

3.4.      Przed wysłaniem zamówienia sprzedawcy może kupujący sprawdzić oraz zmienić dane wprowadzone przez kupującego do zamówienia, nawet w odniesieniu do możliwości nabywcy stwierdzać i poprawiać błędy powstałe podczas wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący wyśle zamówienie do sprzedawcy przez kliknięcie przycisku „Wyślij zamówienie”. Dane podane w zamówieniu są uznane przez sprzedawcę za poprawne. Po otrzymaniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdzi nabywcy taki odbiór przez pocztę elektroniczną, na adres poczty elektronicznej nabywcy podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adres poczty elektronicznej”).

3.5.      W zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, cena zakupu, szacunkowe koszty dostawy) sprzedawca jest zawsze uprawniony do zażądania od nabywcy dodatkowego potwierdzenia zamówienia (na przykład na piśmie albo telefonicznie).

3.6.      Stosunek umowny pomiędzy sprzedawcą i kupującym powstaje z chwilą przyjęcia zamówienia (akceptacji), które zostanie wysłane nabywcy przez kupującego drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej nabywcy.

3.7.      Kupujący przyjmuje do świadomości, że sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności z osobami, które w przeszłości dokonały istotnego naruszenia warunków umowy sprzedaży (w tym warunków handlowych).

3.8.      Kupujący wyraża zgodę na korzystanie z środków porozumiewania się na odległość podczas zawierania umowy sprzedaży. Koszty poniesione przez kupującego podczas korzystania z środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty połączenia telefonicznego) ponosi sam kupujący.

4. CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1.      Kupujący może zapłacić sprzedawcy cenę towarów i wszelkie koszty związane z dostawą towarów zgodnie z umową sprzedaży w następujący sposób:

– gotówką przy odbiorze w miejscu określonym w zamówieniu przez kupującego;

– przelewem na konto sprzedawcy nr 2301312226/2010, prowadzone w spółce Fio banka (zwane dalej „konto sprzedawcy”);

– za pomocą karty kredytowej;

4.2.      Wraz z ceną sprzedaży jest kupujący zobowiązany do zapłaty sprzedawcy także kosztów związanych z pakowaniem oraz dostawą towarów w uzgodnionej stawce. O ile nie stanowiono wyraźnie inaczej, cena sprzedaży oznacza dalej także koszty związane z dostawą towarów.

4.3.      W przypadku płatności gotówką albo płatności na miejscu jest cena sprzedaży płatna podczas odbioru towarów. W przypadku płatności przelewem jest cena sprzedaży płatna w ciągu15 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży.

4.4.      W przypadku płatności przelewem jest kupujący zobowiązany do zapłaty ceny sprzedaży wraz z podaniem podczas dokonywania płatności symbolu zmiennego. W przypadku płatności przelewem zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny sprzedaży jest spełniony w chwili zapisania kwoty na konto sprzedawcy.

4.5.      Sprzedawca jest uprawniony, w szczególności, jeżeli kupujący nie potwierdzi dodatkowo zamówienia (art. 3.5), do wymagania zapłaty całej ceny sprzedaży jeszcze przed wysłaniem towaru do kupującego.

4.6.      Wszelkie rabaty z ceny towarów udzielone przez sprzedawcę kupującemu nie mogą być łączone.

4.7.      Jeśli jest to zwyczajowe w obrocie handlowym lub jeśli tak określają ogólne obowiązujące przepisy prawa, sprzedawca wystawi kupującemu dokument podatkowy –fakturę VAT odnośnie płatności dokonanych na podstawie umowy sprzedaży. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Sprzedawca wystawi dokument podatkowy – fakturę VAT kupującemu po dokonaniu płatności ceny towaru i prześle ją drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kupującego.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

5.1.      Kupujący przyjmuje do świadomości, że zgodnie z postanowieniem art. 53 ust. 8 ustawy nr 40/1964 Sb., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami (zwany dalej „kodeks cywilny“), nie ma między innymi możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży odnośnie dostawy towarów zmodyfikowanych na życzenie kupującego, jak również towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu, zużyciu lub starzeniu się, od umowy sprzedaży na dostawę audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego, jeżeli użytkownik naruszył ich oryginalne opakowanie, oraz od umowy sprzedaży na dostawę gazet, periodyków i czasopism.

5.2.      Jeżeli nie chodzi o przypadek określony w ust. 5.1 albo o inny przypadek, gdy nie można odstąpić od umowy sprzedaży, kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniem art. 53 ust. 7 kodeksu cywilnego w ciągu czternastu (14) dni od chwili odbioru towarów. Odstąpienie od umowy sprzedaży powinno zostać dostarczone sprzedawcy w ciągu czternastu (14) dni od chwili odbioru towarów. Kupujący może przesłać odstąpienie od umowy sprzedaży między innymi na adres zakładu sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej sprzedawcy info@superionherbs.com

5.3.      W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych umowa sprzedaży zostaje zerwana od samego początku. Towary powinny zostać zwrócone sprzedawcy w terminie do 10 dni roboczych od chwili wysłania sprzedawcy odstąpienia od umowy. Towary muszą zostać zwrócone sprzedawcy w nieuszkodzonym i niezużytym stanie oraz, o ile to możliwe, w oryginalnym opakowaniu.

5.4.      W terminie piętnastu (15) dni od chwili zwrotu towarów przez kupującego zgodnie z art. 53 warunków handlowych sprzedawcy przysługuje prawo do kontroli zwróconego towaru, w szczególności w celu ustalenia, czy zwrócony towar nie jest uszkodzony, zużyty lub częściowo skonsumowany.

5.5.      W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych sprzedawca zwróci kupującemu cenę sprzedaży w terminie dziesięciu (10) dni od chwili skończenia terminu do kontroli towaru zgodnie z art. 5.4 warunków handlowych, nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni od chwili dostarczenia odstąpienia od umowy sprzedaży kupującemu przelewem na konto określone przez kupującego. Sprzedawcy przysługuje także prawo do zwrotu ceny sprzedaży gotówką już podczas zwrotu towarów kupującemu.

5.6.      Kupujący przyjmuje do świadomości, że jeżeli zwrócone przez kupującego towary będą uszkodzone, zużyte lub częściowo skonsumowane, sprzedawcy przysługuje roszczenie wobec kupującego o odszkodowanie za poniesioną przez niego szkodę. Sprzedawca jest uprawniony do skompensowania roszczenia o odszkodowanie za poniesioną szkodę z roszczeniem kupującego o zwrot ceny sprzedaży.

5.7.      Jeżeli kupujący otrzyma wraz z towarami prezent, pomiędzy sprzedawcą i kupującym zostanie zawarta umowa darowizny pod warunkiem rozwiązującym, że jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy sprzedaży przez użytkownika, umowa darowizny dotycząca takiego prezentu przestaje obowiązywać i kupujący jest zobowiązany do zwrotu sprzedawcy wraz z towarami otrzymanego prezentu.

6. WYSYŁKA I DOSTAWA TOWARÓW

6.1.      Metodę wysyłki towarów określa sprzedawca, o ile umowa sprzedaży nie stanowi inaczej. W przypadku, gdy metoda wysyłki jest ustalona na podstawie wymagań kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z taką metodą wysyłki.

6.2.      Jeżeli zgodnie s warunkami umowy sprzedaży jest sprzedawca zobowiązany do dostawy towarów na miejsce określone w zamówieniu przez kupującego, kupujący jest zobowiązany do odbioru towarów podczas dostawy. Jeżeli kupujący nie odbierze towarów podczas dostawy, sprzedawca jest uprawniony do wymagania opłaty za przechowanie w wysokości 100 CZK (słownie: sto koron czeskich) albo sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży.

6.3.      Jeżeli z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne lub inne aniżeli określone w zamówieniu dostarczanie towarów, kupujący jest zobowiązany do zapłaty kosztów związanych z wielokrotnym dostarczanie towarów, względnie kosztów związanych z inną metodą wysyłki.

6.4.      Podczas odbioru towarów od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do kontroli integralności opakowania towarów, a w przypadku jakichkolwiek usterek do bezzwłocznego powiadomienia o tym przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania, które wskazuje na nieupoważnione wejście do przesyłki, kupujący nie musi przejmować przesyłki od przewoźnika. Podpisując dokument dostawy, kupujący potwierdza, że opakowanie przesyłki zawierające towary nie było uszkodzone.

6.5.      Inne prawa i obowiązki stron podczas przewozu towarów mogą być regulowane przez specjalne warunki dostawy, o ile je sprzedawca wydał.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, GWARANCJA

7.1.      Prawa i obowiązki stron umowy odnośnie odpowiedzialności sprzedawcy za wady, w tym odpowiedzialności gwarancyjnej sprzedawcy, regulują odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności postanowienie art. 612 i nast. Kodeksu cywilnego).

7.2.      Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec kupującego za to, że sprzedawana rzecz jest zgodna z umową sprzedaży, w szczególności, że jest wolna od wad. Zgoda z umową sprzedaży oznacza, że sprzedawana rzecz posiada właściwości jakościowe i użytkowe wymagane przez umowę, opisywane przez sprzedawcę, producenta lub jego przedstawiciela, spodziewane na podstawie przez nich realizowanej reklamy, albo właściwości jakościowe i użytkowe zwykłe dla rzeczy takiego typu, że jest zgodne z wymaganiami przepisów prawa, jest w odpowiedniej ilości, stopniu i wadze i odpowiada celowi, który sprzedawca podaje w odniesieniu do użytkowania rzeczy albo w celu, do którego rzecz jest zwykle używana.

7.3.      Jeżeli po obiorze przez kupującego rzecz nie jest zgodna z umową sprzedaży (zwana dalej „niezgodność z umową sprzedaży”), kupującemu przystaje prawo do tego, by sprzedawca doprowadził rzecz do stanu zgodnego s umową sprzedaży nieodpłatnie i bez zbędnej zwłoki zgodnie z wymogami kupującego albo przez wymianę rzeczy lub jej naprawę; o ile taka procedura nie jest możliwa, kupujący może wymagać odpowiedni rabat z ceny rzeczy albo odstąpić od umowy. Niniejsze nie obowiązuje, jeżeli kupujący przed odbiorem rzeczy wiedział o niezgodności z umową sprzedaży albo niezgodność z umową sprzedaży sam spowodował. Niezgodność z umową sprzedaży, która ma miejsce w ciągu sześciu (6) miesięcy od chwili odbioru rzeczy, uważane jest za niezgodność występującą już przed jej odbiorem, chyba że jest niezgodne z charakterem rzeczy lub nie zostanie udowodnione inaczej.

7.4.      Jeżeli nie chodzi o rzeczy, które ulegają szybkiemu zepsuciu albo rzeczy użyte, sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady, które zaistnieją jako niezgodność z umową sprzedaży po odbiorze rzeczy w okresie gwarancji (gwarancja).

7.5.      Prawa kupującego wynikające z odpowiedzialności sprzedawcy za wady, w tym odpowiedzialności gwarancyjnej sprzedawcy, kupujący dochodzi u sprzedawcy na adresie jego zakładu Mezilehlá 326/1, Praga 9, 190 00. Chwila zgłoszenia wady to chwila, kiedy sprzedawca otrzymał towar reklamowany od kupującego.

8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

8.1.      Kupujący nabywa własność towarów z chwilą płatności całej ceny sprzedaży towarów.

8.2.      Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i inne komponenty interfejsu sieciowego sklepu (w tym zdjęć oferowanych towarów) podlegają ochronie prawa autorskiego. Kupujący zobowiązuje się nie wykonywać żadnej czynności, która może pozwolić mu lub trzecim osobom na nieupoważnione manipulowanie lub korzystanie z oprogramowania lub innych komponent interfejsu sieciowego sklepu.

8.3.      Kupujący nie jest uprawniony podczas używania interfejsu sieciowego sklepu do korzystania z mechanizmów, oprogramowania lub innych procedur, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na działanie interfejsu sieciowego sklepu. Interfejs sieciowy sklepu można używać wyłącznie w zakresie, w jakim nie narusza to praw innych klientów sprzedawcy i jaki jest zgodny z jego przeznaczeniem.

8.4.      Sprzedawca nie jest związany w stosunku do kupującego żadnymi kodeksami zachowań w rozumieniu postanowienia art. 53 a ust. 1 kodeksu cywilnego.

8.5.      Kupujący przyjmuje do świadomości, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy występujące w wyniku ingerencji osób trzecich do witryny internetowej albo w wyniku korzystania z witryny internetowej w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WYSYŁANIE KOMUNIKACJI BIZNESOWEJ

Informacje o tym, jak zabezpieczamy twoje dane zgodnie z RODO znajdziesz TUTAJ

9.1.      Ochrona danych osobowych kupującego będącego osobą fizyczną zapewnia ustawa nr 101/2000 Sb. O ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

9.2.      Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swych następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu (razem zwane dalej „dane osobowe”).

9.3.      Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę w celach realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, w celu prowadzenia konta użytkownika oraz w celu wysyłania informacji i komunikacji biznesowej.

9.4.      Kupujący przyjmuje do świadomości, że jest zobowiązany do podawania właściwych i prawdziwych danych osobowych (podczas rejestracji, na swym koncie użytkownika, podczas składania zamówienia w interfejsie sieciowym sklepu) oraz do zawiadamiania sprzedawcy bez zbędnej zwłoki o zmianie swych danych osobowych.

9.5.      Sprzedawca może upoważnić osobę trzecią do przetwarzania danych osobowych jako podmiot przetwarzający. Bez uprzedniej zgody kupującego sprzedawca nie będzie przesyłał danych osobowych osobom trzecim oprócz osób przewożących towary.

9.6.      Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane drogą elektroniczną w sposób zautomatyzowany albo w wersji papierowej w sposób niezautomatyzowany.

9.7.      Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są dokładne i że został poinformowany o tym, że chodzi o dobrowolne podanie danych osobowych.

9.8.      W przypadku, że kupujący podejrzewa, że sprzedawca lub podmiot przetwarzający (ust. 9.5) przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z ochroną życia prywatnego lub osobistego kupującego albo niezgodnie z ustawą, w szczególności jeżeli dane osobowe nie są dokładne w odniesieniu do celu ich przetwarzania, może:

9.8.1.   zwrócić się o wyjaśnienie do sprzedawcy lub podmiotu przetwarzającego,

9.8.2.   wymagać, aby sprzedawca lub podmiot przetwarzający naprawił taką sytuację. W szczególności może chodzić o blokowanie, dokonanie poprawy, uzupełnienie albo usunięcie danych osobowych. Jeżeli wniosek kupującego, o którym mowa w poprzednim zdaniu, jest uznany za uzasadniony, sprzedawca lub podmiot przetwarzający niezwłocznie usunie wadliwy stan. Jeżeli sprzedawca lub podmiot przetwarzający nie zastosuje się do wniosku, kupującemu przysługuje prawo do skontaktowania się bezpośrednio z organem ochrony danych osobowych. Niniejsze postanowienie nie narusza prawa kupującego do bezpośredniego zwrócenia się w jego sprawie do organu ochrony danych osobowych.

9.9.      Jeżeli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, sprzedawca jest zobowiązany do przekazania mu takiej informacji. Za udzielenie informacji, o której mowa w poprzednim zdaniu, sprzedawcy przysługuje prawo do wymagania odpowiedniej płatności nie przekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.

9.10.  Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami oraz zakładem sprzedawcy na adres poczty elektronicznej kupującego oraz dalej wyraża zgodę na wysyłanie komunikacji biznesowej przez sprzedawcę na adres poczty elektronicznej kupującego.

10. DORĘCZANIE

10.1.  O ile nie zostanie uzgodnione inaczej, cała korespondencja związana s umową sprzedaży powinna być drugiej stronie umowy doręczona na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej, osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego (zgodnie z wyborem nadawcy). Kupującemu doręcza się na adres poczty elektronicznej podany na jego koncie użytkownika.

10.2.  Wiadomość jest doręczona:

10.2.1. w przypadku doręczania pocztą elektroniczną w chwili jej odbioru na serwerze poczty przychodzącej; integralność wiadomości wysyłanych pocztą elektroniczną może być zabezpieczona certyfikatem,

10.2.2. w przypadku doręczania osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w chwili odbioru przesyłki przez odbiorcę,

10.2.3. w przypadku doręczania osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego także w chwili odmówienia przyjęcia przesyłki, jeżeli odbiorca (lub osoba uprawniona do przyjęcia przesyłki za niego) odmówi przyjęcia przesyłki,

10.2.4. w przypadku doręczania za pośrednictwem operatora pocztowego po upływie terminu dziesięciu (10) dni od chwili złożenia przesyłki i wezwania odbiorcy do przejęcia przechowywanej przesyłki, jeżeli dojdzie do złożenia przesyłki u operatora pocztowego, nawet w przypadku, gdy odbiorca nie dowiedział się o złożeniu.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.  Jeżeli stosunek związany z korzystaniem z witryny internetowej albo stosunek prawny ustanowiony przez umowę sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony umowy postanawiają, że stosunek regulowany będzie przez czeskie przepisy prawa. Niniejsze postanowienie nie narusza praw użytkownika wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

11.2.  Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i działanie sprzedawcy nie podlega żadnemu innemu zezwoleniu. Kontrolę prowadzenia działalności gospodarczej przeprowadza w zakresie swej kompetencji właściwe biuro działalności gospodarczej i zezwoleń.

11.3.  Jeżeli niektóre z postanowień warunków handlowych jest nieważne lub bezskuteczne, albo takim się stanie, nieważne postanowienia zastąpi postanowienie, które jest nieważnemu postanowieniu najbliższe co do określonego sensu. Nieważność albo bezskuteczność jednego postanowienia nie narusza ważności pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży lub warunków handlowych wymagają zachowania formy pisemnej.

11.4.  Umowa sprzedaży, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

11.5.  Dane kontaktowe sprzedawcy: adres dla doręczeń PHARMACOPEA CZ s.r.o.,Mezilehlá 326/1, Praga 9, 19000, adres poczty elektronicznej info@superionherbs.com, połączenie telefoniczne +420 603 457 180.

W Pradze dnia 01.01.2014   
PHARMACOPEA CZ s.r.o.